تماس با واحدهای شرکت آکپا ایران

ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
1 رئیس دفتر مدیرعامل  خانم مهندس اشکبوس 041-3103 104
2 قائم مقام مدیر عامل  آقای مهندس باویلی 041-3103 103
3 مدیریت بازاریابی و فروش  آقای مهندس ملک پور 041-3103 107
4 روابط عمومی

آقای مهندس شاهی

آقای مهندس صفری

041-3103 174
5 مدیریت مالی آقای مهندس معصومی 041-3103 137
6 مدیریت تولید  آقای مهندس صفریان 041-3103 129
7 مدیریت فنی مهندسی آقای مهندس ابراهیمی 041-3103 106
8 سرپرست بازرگانی آقای مهندس رستمی 041-3103 121
9 مدیریت برنامه ریزی  کنترل تولید و مواد آقای مهندس انوریان 041-3103 150
10 مدیریت تضمین کیفیت آقای مهندس پردل 041-3103 141