دسته بندی محصولات: سیستم نما سرامیکی

مشخصات سيستم : نما سراميک

ويژگي هاي اصلي مواد مشخصات پروفيل ها Al 6063 T4 وزن مخصوص : Kg/m32.700 ضريب انبساط حرارتي از 20-100 0c: 23.6x10-6K-1 مدول الاستيسيته : 69.500 N/mm2 .ضريب پواسان :0.33 مقاومت کششي : 215 N/mm مقاومت برشي : 140 N/mm2 تنش (RP 0.2%): 160N/mm کشيدگي (L0-mm) : 12% کشيدگي (L50-mm) : 14% سختي برينل : 70

محصولات

پروفیل عمودی T

کد: 21222

وزن : 1070گرم

پروفیل عمودی کنج

کد: 21220

وزن : 682گرم

پروفیل کنج

کد: 21217

وزن : 531گرم

براکت

کد: 21221

وزن : 1020گرم

کلیپس دو طرفه

کد: 21219

وزن : 1185گرم

کلیپس یک طرفه

کد: 21218

وزن : 1113گرم

محصولات